مایکروسافت

بر اساس آمارها، مایکروسافت تا پایان سال مالی اخیر چهل هزار نیروی کار جدید استخدام کرد.

آمارها نشان میدهد شرکت مایکروسافت تا پایان سال مالی اخیر، باعث افزایش اشتغال از طریق استخدام و جذب نیروی کار جدید شده است. این آمار بر اساس “داده‌های موجود در فرم 10K سالانه این شرکت در  SEC” تهیه گردیده. بر این اساس، شرکت مایکروسافت تا 30 ژوئن 221,000 کارمند داشت که افزایش 40,000 نفری یا …

بر اساس آمارها، مایکروسافت تا پایان سال مالی اخیر چهل هزار نیروی کار جدید استخدام کرد. ادامۀ مطلب »